REGULAMIN

 Regulamin – warunki szczególne wynajmu pokoi w” Agroturystyce Dworek Kopań”

I. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w Agroturystyce Dworek Kopań . Umowa pomiędzy klientem a
właścicielem obiektu zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

II. Rezerwacja
1. Celem dokonania rezerwacji usługi, klient rezerwuje za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Na adres e-mail arekborzy@wp.pl / info@dworekkopan.pl klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego pokoju, która jest utrzymywana przez 3 dni robocze – w tym czasie powinna wpłynąć na konto właściciela agroturystyki Dworek Kopań wyliczony zadatek w wysokości 30% ogólnej wartości rezerwacji.
2. Wpłacony zadatek stanowi potwierdzenie rezerwacji.
3. W przypadku braku dokonania wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie rezerwacja wstępna ulega automatycznemu anulowaniu.
4. Po otrzymaniu zadatku bądź całej kwoty za rezerwację, klient otrzyma e-mail lub sms z potwierdzeniem wpłaty.
5. O ile nie została opłacona cała należność za pobyt a tylko zadatek, pozostałą kwotę należności należy uiścić niezwłocznie w dniu przyjazdu (przy zameldowania) u osoby przekazującej klucze do pokoju.

III. Warunki umowy najmu
1. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem pokoju. W cenę wynajmu są wliczone opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie – w sezonie grzewczym) oraz sprzątanie końcowe.
2. Odbiór kluczy – przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych telefonicznie lub mailem z osobą odpowiedzialną za rezerwację.
3.Doba rozpoczyna się od godziny 14:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
4. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za rezerwację.
5. Zameldowanie odbywa się do godziny 22:00.
6. Wynajem pokoju w Dworku Kopań obejmuje minimum sześć dób.
7. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty z potwierdzenia rezerwacji pobytu nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste).
8. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę.
9. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.
10. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację lub osobie odpowiedzialnej za klucze o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna na poczet ew. szkód w wysokości 400 zł (zwracana w dzień wyjazdu w przypadku stwierdzenia braku szkód).
11. W agroturystyce Dworek Kopań obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.

IV. Obowiązki klienta
1. Liczba osób mających zamieszkać w pokoju jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu
rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie lub e-mailem o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę podaną na potwierdzeniu rezerwacji klient ma obowiązek (jeśli istnieje możliwość w pokoju) dopłacić za osoby niezgłoszone. W innym przypadku osoba odpowiedzialna za rezerwację może odmówić wydania kluczy do pokoju.
2. Klient zobowiązany jest o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywanie pokoju w stanie zastanym.
3. Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00.
4. Agroturystyka Dworek Kopań może odmówić przyjęcia klienta, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Dworku Kopań, wyrządzając szkodę w mieniu Dworku Kopań lub na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w Dworku. Albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie Dworku.
5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia jak również używanie ognia otwartego w postaci np. grilla

V. Zmiany w rezerwacji
1. Jeśli termin nowy przypada w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie.
2. Przedłużanie pobytu – termin pobytu w danym pokoju można przedłużyć o ile jest wolny, należy powiadomić o tym fakcie e-mailem, telefonicznie lub osobiscie jeżeli znajdujemy się w obiekcie.
3. W przypadku odwołania rezerwacji:
Zadatek, który został wpłacony przepada w całosci jako kara gwarancyjna pokrywająca poniesiony przez Dworek nakład pracy oraz szkodę
związaną z koniecznością poszukiwania nowego najemcy po obniżonej cenie w ramach oferty last minute.

VI. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę

W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu
rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej
rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić właściciela o zmianie
rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z
umowy.

VII. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela

AGROTURYSTYKA DWOREK KOPAŃ
76-150 Darłowo, Kopań 25
tel. 531 497 000, 794 330 715