REGULAMIN

Regulamin – warunki szczególne wynajmu pokoi w” Agroturystyce Dworek Kopań”

I. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc
noclegowych w Agroturystyce Dworek Kopań . Umowa pomiędzy klientem a
właścicielem obiektu zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

II. Rezerwacja
1. Celem dokonania rezerwacji usługi, klient rezerwuje za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Na adres e-mail arekborzy@wp.pl / info@dworekkopan.pl
klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego pokoju, która jest utrzymywana przez 3
dni robocze – w tym czasie powinna wpłynąć na konto właściciela agroturystyki Dworek Kopań
wyliczona zaliczka w wysokości 30% ogólnej wartości rezerwacji.
2. Wpłacona zaliczka stanowi potwierdzenie rezerwacji.
3. W przypadku braku dokonania wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie rezerwacja wstępna
ulega automatycznemu anulowaniu.
4. Po otrzymaniu zaliczki bądź całej kwoty za rezerwację, klient otrzyma e-mail lub sms z
potwierdzeniem wpłaty.
5. O ile nie została opłacona cała należność za pobyt a tylko zaliczka, pozostałą kwotę należności
należy uiścić niezwłocznie w dniu przyjazdu (przy zameldowania) u osoby przekazującej klucze do
pokoju.

III. Warunki umowy najmu
1. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem
pokoju. W cenę wynajmu są wliczone opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie – w sezonie
grzewczym) oraz sprzątanie końcowe.
2. Odbiór kluczy – przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych telefonicznie lub mailem z
osobą odpowiedzialną za rezerwację.
3.Doba rozpoczyna się od godziny 14:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10:00 w dniu
wyjazdu.
4. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany
jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za rezerwację.
5. Zameldowanie odbywa się do godziny 22:00.
6. Wynajem pokoju w Dworku Kopań obejmuje minimum sześć dob.
7. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty z potwierdzenia rezerwacji pobytu nawet, jeśli z
przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu
(trudności komunikacyjne, powody osobiste).
8. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację o wszelkich
zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę.
9. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy
podnajem.
10. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu.
Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację lub osobie
odpowiedzialnej za klucze o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w
dniu wyjazdu.
11. W agroturystyce Dworek Kopań obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do
godziny 7:00 dnia następnego.

IV. Obowiązki klienta
1. Liczba osób mających zamieszkać w pokoju jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu
rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie lub e-mailem o jakiejkolwiek
zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę podaną na potwierdzeniu rezerwacji klient ma
obowiązek (jeśli istnieje możliwość w pokoju) dopłacić za osoby niezgłoszone. W innym
przypadku osoba odpowiedzialna za rezerwację może odmówić wydania kluczy do pokoju.
2. Klient zobowiązany jest o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywanie pokoju w
stanie zastanym.
3. Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny
22:00.
4. Agroturystyka Dworek Kopań może odmówić przyjęcia klienta, który podczas poprzedniego pobytu
rażąco naruszył Regulamin Dworku Kopań, wyrządzając szkodę w mieniu Dworku Kopań lub
na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w Dworku. Albo też w inny
sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie Dworku.
5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach urządzeń
elektrycznych niestanowiących wyposażenia jak również używanie ognia otwartego w postaci
np. grilla

V. Zmiany w rezerwacji
1. Jeśli termin nowy przypada w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie.
2. Przedłużanie pobytu – termin pobytu w danym pokoju można przedłużyć o ile jest wolny, należy
powiadomić o tym fakcie e-mailem, telefonicznie lub osobiscie jeżeli znajdujemy się w obiekcie.
3. W przypadku odwołania rezerwacji:
Zadatek który zostałw wpłacony przepada w całosci jako kara gwarancyjna pokrywająca poniesiony przez Dworek nakład pracy oraz szkodę
związaną z koniecznością poszukiwania nowego najemcy po obniżonej cenie w ramach oferty last
minute.
VI. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę
W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu
rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej
rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić właściciela o zmianie
rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z
umowy.

VII. Zwierzęta
Agroturystyka Dworek Kopań przewiduje pobyt z pupilami za dodatkowymi opłatami oraz kaucją za ewentualne zniszczenia popełnione przez zwierzęta odpowiada ich opiekun. W pokoju jest bezwarunkowy zakaz zostawiania pupila bez opieki. Opiekunowie po obiekcie poruszają się z pupilem na smyczy oraz założonym kagańcem. Opiekun zwierzęcia ma również obowiązek sprzątania odchodów , które zostawia ich pupil. Bezwzględny zakaz wyczesywania zwierzęcia w pokoju,na balkonie, tarasie. Można czesać zwierze na podwórku lub ogrodzie.

IX. Prawo właściwe
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela

AGROTURYSTYKA DWOREK KOPAŃ
76-150 Darłowo, Kopań 25

tel. 531 497 000, 794 330 715